utorok 2. júna 2015

Konceptuálna moc, princíp riadenia, ksb, dvtr...

Nie je ani tak dôležité, kto presne je globálny prediktor, ale je nutné pochopiť princípy, AKO riadi on a jeho (vedomí/nevedomí) poskoci - teda jeho riadiace štruktúry; vzdialené, bližšie, lokálne/štátne, globálne periférie jeho globálnej moci, aby sa celé ľudstvo (aspoň väčšina) dokázalo vymaniť z pod jeho riadenia a určovalo si svoj život a budúcnosť samo na konceptuálnej úrovni!!!
Pokiaľ ľudia/štát nemá svoju vlastnú koncepciu vývoja/bytia, tak zákonite sa musí nachádzať pod nejakou cudzou, pretože je na 99% isté, že niekto nejakou konceptuálnou mocou disponuje!!! Súdna, výkonná a legislatívna moc sú podriadené mediálnej/ideologickej moci a táto zase konceptuálnej, z ktorej všetky pod ňou vychádzajú a vyvierajú!!! Súdna moc chráni zvolenú koncepciu a vláda je zase podriadená legislatíve!!! Konceptuálna moc chápe, ako budú všetky tieto druhy moci pod ňou navzájom interagovať!!! Dnešné bábko-vlády nemajú možnosť zasahovať do konceptuálnej moci (zvoleného konceptu globalizácie), alebo ju meniť, pretože ich riadiace kádre proste často ani nemajú dostatočné vzdelanie ohľadom princípov riadenia sociálnych super-systémov (nevedia nič o plnej funkcii riadenia - http://leva-net.webnode.cz/products/dostatecne-vseobecna-teorie-rizeni-13-/) a ak aj niečo vedia, tak nemajú odvahu kefrať vyšším úrovniam moci (globalistom) do kapusty!!! Niečo sa vyučuje len na tých lepších školách pre (j)elity!!! Takže tých bohatých a vplavných rodinných a iných klanov, ktoré sú na Zemi a globálny prediktor (gp) má nad nimi konceptuálne navrch (ovláda/využíva ich bez toho, aby to nejako tušili), je okolo 350 a v podstate aj oni vedú medzi sebou konkurenčný boj (možno majú medzi sebou uzavreté nejaké aliancie a kartely) a zúčastňujú sa tzv. "tvorčieho konkurzu" riešenia globálnych problémov/otázok!!! Sú významnejšie klany, menejvýznamnejšie a tiež tam platí určitá hierarchia moci!!! Známy je napríklad bankársky klan rotšildovcov (so sídlom v londýne), ktorí patria medzi globálnu elitu (slúžia asi atlantickému krídlu globálneho prediktora)!!! Defakto ovládajú cez bank of england (ekonomická moc atlantického západného sveta - západ je jedna z regionálnych civilizácií) aj ussa (rokefelerov klan) a izraHell, pričom USA sú svaly a regionálna/lokálna periféria/veľmoc, ktorá je zároveň súčasťou výkonnej globálnej moci GP!!! Takže britská koruna je vlastne taká výveska/fasáda atlantického krídla gp a Vatikán/RKC zase euroatlantického krídla!!! Normálne do sfér vplyvu (do jurisdikcie) atlantického krídla gp patria krajiny, ktoré majú v štátnej zástave kombináciu farieb - biela, červená a modrá (ussa, vb, francúzsko, švajčiarsko, Rusko, slovensko, česko...) a pod euro-ázijské krídlo patria krajiny s vlajkami s kombináciou farieb - žltá, čierna, zelená (nemecko, belgicko, taliansko, španielsko, rumunsko...)!!! Ale nie je to asi striktné rozdelenie!!! Atlantické krídlo pracuje hlavne revolučnými metódami a euro-ázijské používa zase evolučné metódy globálneho riadenia sveta!!! Slobodo-murárske lóže, bilderberg, nato, eu, mmf, trilaterálna komisia... sú len perifériami a riadiacimi nástrojmi globálnej konceptuálnej moci - gp, respektíve liahňou budúcich/nádejných riadiacich kádrov!!! V teórii ksb sú židia/judaizmus ("program") len výtvorom a riadiacou štruktúrou gp a jeho globálnej moci - tzv. "strihači" oviec, ktorý cez úžeru a úrok majú za úlohu skúpiť celý svet (tzv. bilbický koncept/projekt globalizácie)!!! Je zbytočné poznať nejakú presnú a konkrétnu štruktúru a mená!!! Pravdepodobne je to nemožné zistiť na 100%!!! Alebo by ste ich išli potom zabiť, alebo čo???!!! Však to môžete aj dnes rotšilda (a nielen jedného), tak prečo ho a jeho rodinu teda nikto neodpráši, napríklad tí údajní islamskí teroristi???!!! Žeby boli až takí sprostí a nechápali, kto má na západe skutočnú (ekonomickú) moc???!!! Pochybujem, a preto ide skôr predpokladať, že sú to len nástroje = užitoční idioti regionálnej americkej "elity" a vyšších úrovní globálnej mocenskej pyramídy (na toto tvrdernie už dnes existujú minimálne silné indície). Vy ste na vine, keď sa nimi nechávate manipulovať a zdierať z kože, a nie oni!!! Oni len využívajú vašu sprostotu a vaše defektné stereotypy uvažovania a konania podmienené kultúrou, v ktorej žijete a ktorá vás od malička týmito (defektnými) stereotypmi indoktrinuje!!! Konzumuj, zarábaj prachy; uži si na max, predsa žiješ len raz; nestaraj sa o zajtrajšok a ďalšie pokolenia, ser na morálku a svedomie, kupuj, počúvaj (j)"elity" = davo-elitarizmus, šústaj, pozeraj filmy, cieľom života je hedonizmus a podobne!!! Tuším aj v Koráne sa píše, že nie sú na vine tí, čo zotročujú, ale tí, čo sa nechajú zotročovať!!! Svätá pravda!!! A preto je hlavné vedieť, AKO títo psychopati pracujú a riadia sociálne super-systémy a svet, a nie, kto to je (to je duhoradé)!!! K tomu ale potrebujete poznať aj nejakú teóriu!!! V prvom rade treba pochopiť, čo je to "samo"-riadená spoločnosť, ktorá sa riadi defakto sama (ale ku prospechu koho?) na základe zvolených parametrov a nástrojov/prostriedkov, ako sú koncepcia globalizácie (dnes tzv. biblický koncept/projekt), rôzne ideológie, náboženstvá, zákony, preferovaný sveta-názor spoločnosti, alebo jej údajne "objektívna história" (kto nepozná svoje objektívne dejiny, ten si môže zopakovať svoje chyby!!!) a podobne - proste mantinely, ktoré ovce udržujú v potrebných medziach!!! V slovníku v uvedenom odkaze dole, si to vyhľadajte!!! Gp využíva tzv. matrično-egregoriálnu "mágiu", sociálne inžinierstvo a sociológiu davu, keď do spoločnosti zavádzajú potrebné (defektné) stereotypy (hlavne cez masmeeediá), iniciujú nejaký proces (uvedenie určitej informácie do éteru, podpora určitého okruhu literatúry v spoločnosti, napríklad podpora/vytvorenie marxovho diela - kapitál a podobne), predtým predikujú na základe teórie pravdepodobnosti a štatistiky následný vývoj a reakcie davu, alebo sa pomocou premietania daných matríc/symbolov, vysielaných hlavne cez mas-médiá, filmy, seriály, muziku..., rozvinú v určitej cieľovej skupine davu určite obrazy, na základe ktorých sa vyvolávajú príslušné/potrebné emócie v určitej cieľovej skupine v rámci stereotypov tej danej kultúry, v ktorej ovce žijú, a ktoré (emócie, masa) sa potom ďalej usmerňujú a riadia podľa potreby napríklad cez rôzne riadiace štruktúry/inštitúcie, alebo nástroje rôzneho druhu ako napríklad - zákony, lži, korupcia, úroková miera, strach a podobne!!! Gp riadi hlavne bezštruktúrne (nevydávajúc priame rozkazy), to znamená, že majú schopnosť predvídať (predikovať - od toho prediktor) reakcie davu (alebo vývoj spoločnosti) a jeho emócie na svoje iniciačné akcie (napríklad podporenie/vytvorenie Marxovho Kapitálu) a ďalej s nimi pracovať cez svoje riadiace štruktúry a nástroje (skorumpovaní, spracovaní, vymletí politici, oligarchovia, inštitúcie, vláda, 3. sektor, ideológie, náboženstvá, finančné systémy, strach, úrok, zákony...) a korigovať odchýlky v režime prediktor/korektor!!! Objektívnym Božím zámerom je, aby sa človek stal skutočným Človekom žijúcim pod "diktátom" svojho svedomia a jeho zodpovedným námestníkom na Zemi!!! Gp sa snaží simulovať skutočného/objektívneho Boha a vedie globálnu vojnu proti celému ľudstvu pomocou 6 priorít riadenia a manipulácie (od 6. - horúca vojna; 5. nástroje priamej genocídy ľudstva /chlast, drogy, "lieky", lacné žrádlo, gmo,.../; 4. ekonomická priorita (úrok, finačný systém), 3. faktologická (ideológie - kapitalizmus vs socializmus; "demokracia"; náboženstvá; "spravodajstvo"); 2. chronologická priorita (zmanipulovaná história); 1. metodologická/svetonázorová priorita - mozaika vs kaleidoskop), aby zabránil (spomalil, obmedzil) u ľudí dosiahnutie typu psychiky - skutočný Človek a zotročil celé ľudstvo pre svoje egoistické ciele!!! Pojem Gp (vznik pôvodne v starovekom Egypte; po 11 a 11 znacharov v hornom a dolnom Egypte, ktorí pracujú tandemovým systémom) sa dá chápať aj ako pomenovanie pre konceptuálnu moc - teda schopnosť všímať si a pomenovať objektívne procesy vesmíru/sveta, ktoré plynú samé aj bez subjektu riadenia (ten čo riadi) a vedieť ich riadiť (podchytiť) subjektívne (buď altruisticky alebo egoisticky)!!! Ďalej, ten čo ovláda konceptuálne riadenie, dokáže vypracovať hlavnú koncepciu/plán/koncept/náčrt riadenia nejakého veľkého objektívneho procesu (napr. globalizácia - v podstate subjektívny proces neexistuje), ako je objektívny globalizačný proces, podľa ktorej (koncepcie) sa všetko ostatné (samé/prirodzene) prispôsobuje!!! Kultúra, svetanázor, zákony, ľudské morálne hodnoty, ciele spoločnosti, finančno-politicko-spoločenský systém, vznikajúce ideológie, filozofie, náboženstvá vyplývajúce z hlavného konceptu globalizácie!!! Teda aj objektívny a skutočný Boh (Vis Maior, Vyššia moc, Prvotný princíp, ...), konkrétne predstava ľudí o ňom je globálnym prediktorom len zámerne subjektívne skreslená a vykladaná nejakým pseudo-náboženstvom podľa zvoleného konceptu globalizácie, slúžiac gp a nie všetkým ľuďom!!! Ovce potom nechápu, že na to, aby jednotlivec mohol komunikovať a viesť celoživotný dialóg s Bohom (ktorý kominikuje s každým človekom a celým ľudstvom pomocou jazyka životných okolností) a žiadať ho o životnú radu, nepotrebuje prostredníka, ani náboženstvo/rituály/teóriu, ale vystačí si sám, pretože Boh komunikuje s každým človekom osobne na príslušnej morálnej a chápajúcej úrovni konkrétneho človeka a prostredníctvom zmien v jeho živote!!! Kladné zmeny znamenajú vo všeobecnosti zlepšujúcu sa mieru chápania (morálky) a postoj danej osoby k životu a jej úlohám tu na Zemi. Dnes je globalizácia sveta riadená prostredníctvom davo-elitárneho biblického konceptu/projektu globalizácie!!! Jedná sa o zotročenie celého ľudstva/sveta v mene jedného (pseudo)boha, pomocou starozákonnej úžery a úroku pomocou judaistických "pastierov oviec" (pomocou židovských internacistov v diaspórach)!!! Hlavným zotročovateľom a vykonávateteľom biblického projektu je dnes atlantická západná civilizácia na čele s ussa (svaly) pod nadvládou internacionálneho židovstva / sio-nacizmu / inter-nacizmu a jej buržoázne liberálna ideológia z ktorej vychádza ako kapitalizmus, tak aj pseudo-"socializmus", alebo nacizmus, ktoré všetky vznikli na západe ("sloboda, rovnosť, bratstvo", všetko podriadené zisku, dogmatizmus neviditeľnej ruky trhu, obrezaný štát, "sociálny" štát, multi-kulti, rasová rovnosť, rodová rovnosť, burají liberalizmus, konzum, individualizmus, hedonizmus, chlieb a hry...)!!! Cieľom GP (doteraz sa to realizovalo pomocou anglo-sasov - Londonu a USA) je vytvoriť konglomerát s jednou "univerázlnou a najsamlepšou" kultúrou na svete a globálnou vládou, kde sa aj z ussa nakoniec stane iba regionálna veľmoc!!! Po úspešnom zavŕšení biblického konceptu globalizácie zavládne za Zemi akýsi (krypto) totalitný vedecko-technický pseudo-"socializmus", brave new world, fabiánsky "socializmus", trans-humanizmus... (očipovanie, bujará zábava, chlieb a hry, čítanie myšlienok, virtuálna realita, androidi, ovplyvňovanie mysle a pocitov cez drogy/mikrovlny, implantáty, sterilizácie, eugenika, potláčanie agresivity a odporu u ľudí cez drogy...)!!! V takejto "kultúre" nebudú mať ľudia čas ani energiu používať vlastnú hlavu, aby mohli vládcov ohroziť!!! Ľudia budú žiť v ilúzii "slobodnej a demokratickej" spoločnosti ako napríklad vo filme Matrix!!! Ak aj vznikne nejaký odpor, tak bude zavčasu/dopredu potlačený prostredníctvom sofistikovaných nástrojov globálnych vládcov a ich prisluhovačov!!! Treba vedieť, že globálny prediktor pracuje už zhruba 100 rokov na demontáži kapitalizmu ako dlhodobo neudržateľného zhubného systému v uzavretej biosfére Zeme, spejúceho do ekologickej katastrófy!!! Robí to ale pre seba a nie pre ovce!!! Na tie zvysoka serie!!! Medzi pokusy odstaviť ho, patril aj marxizmus = pseudo-"socializmus/komunizmus", ale ich agent zmrd trocky zlyhal s jeho ideou rozpútania permanentnej celo-svetovej "socialistickej" revolúcie aj vďaka Leninovi a Stalinovi!!! Medzi ďalšie nástroje na odstavenie buržoázne-liberálnej ideológie patrí/patril aj scenár vytvorenia "svetového kalifátu", alebo nacizmus = národný socializmus bol defakto podobný marxizmu (princíp davo-elitárnej spoločnosti so zombíkami a biorobotmi, bez skutočných ľudí) len v inom obale!!! Gp takisto pracuje na projekte "zlatej miliardy" a depopulácii ľudstva kvôli lepšiemu riadeniu a zníženiu globálneho konzumu, aby sa spomalilo vyčerpávanie surovín!!! Aby dnes mohol odstrániť kapitalizmus, bude musieť vykoreniť buržoázne-liberálnu západnú civilizáciu na čele s ussa, pretože mäkšou evolučnou metódou konvergencie kapitalizmu a "socializmu" ako bolo plánované v minulosti po ww2, to už asi nepôjde!!! Na potápaní ussa aj západnej civilizácie sa už pracuje (liberalizmus, multi-kulti, gender, lgbti, juvenilná justícia, rozbíjanie tradičnej kresťanskej rodiny a spoločenských hodnôt, gmo, vakcíny, elektro-smog, drogy...)!!! Po ussa príde v tomto scenári na rad (západná) eu a možno i Rusko a pôvodná biela európska/západná rasa/regionálna civilizácia bude pravdepodobne zgenocídovaná a nahradená novou biomasou a na základoch tejto novej biomasy vytvorenej z prisťahovalcov (moslimovia, negri, ázijci, hispánci /v ussa/) a v nových podmienkach sa vytvorí nejaká nová, menej konzumná a celkovo vhodnejšia kultúra pre kultiváciu z pohľadu gp!!! Avšak zostáva aj vojnový scenár "svetového/európskeho kalifátu", proti ktorému kresťanská civilizácia dohnaná týmito zámerne vytváranými udalosťami, okolnosťami a s 5. kolónou moslimov za chrbtom, zničí potenciál vytvorenia Koránického Islamu (toho pôvodného, ktorý má beľmi blízko k chápaniu objektívneho Boha!!! - dnes je islam historicky zdeformovaný, rovnako ako kresťanstvo!!!), ktorý stojí GP a jeho bilbickému projektu v ceste pri jeho realizácii, pretože odmieta úžeru, vyvolenosť židov, zvrátený liberalizmus a otroctvo v davo-elitárnej spoločnosti!!! Dnes existujú rôzne názory na súčasné globálne dianie (suverenizácia a pokus o vymanenie sa Ruska z pod koloniálnej nadvlády západu, vzostup a neustále posilňovanie Číny, upadanie moci ussa, záplava utečencami jak ussa, tak eu, zdochýnajúci finančný systém a liberálny kapitalizmus...)!!! Buď gp presúva svoje centrum moci zo západu (Británia) na východ, pochováva biblický projekt a bude po sebe zahladzovať všetky stopy a demontovať všetky svoje riadiace štruktúry (ussa, eu, kresťanstvo, rkc, židia, ktorí majú byť vraj nahradení efektívnejšími naprogramvanými zombíkmi - scientológmi, ktorí postupne potichu získavajú čoraz väčšiu moc...) a snahy Ruska sa asi zatiaľ kryjú s hlavným/spoločným vektorom cieľov gp, alebo buď nastal v rámci gp rozkol medzi jeho dvoma krídlami (atlantické vs euro-ázijské), alebo na čas zmrazia biblický projekt na "lepšie" časy, alebo biblický projekt prirodzene dospel ku svojmu koncu na základe zákonu času (postupné zvyšovanie miery chápania populácie vďaka novým technológiám)!!! Kto vie!!! Prečítajte si môj pútavejší úvod/moje doterajšie zhrnutie (v linku dole) z rôznych zdrojov o tejto téme gp a spol.!!! Treba začať pekne od začiatku!!! Máte tam aj vysvetlené pojmy, slovník, linky, niečo o GP a odporúčam aj komentáre skúsenejších "kob-károv" (rusky kob = slovensky, česky ksb - koncepcia sociálnej/spoločnej bezpečnosti) aj moje, ktoré sú formulované jednoduchšie / sedliackejším spôsobom. Ak chcete ísť do hĺbky, tak teórii, čítaniu a študovaniu ksb a dvtr (dostatočne všeobecná teória raidenia) sa nevyhnete!!! Vypadá to dnes na najucelenejšiu teóriu o (globálnom) riadení, globálnych (objektívnych) procesoch v dnešných komplikovaných sociálnych super-systémoch, či sa to niekomu páči alebo nie!!! Nič lepšie momentálne nie je!!! Však vymyslite!!! Teória sa nesnaží byť dogmou a samí jej predstavitelia/popularizátori ako napr. V.V. Pjakin, nabádajú používať vlastnú hlavu vylepšovať ju, prípadne odstraňovať v nej chyby!!! Teória napomôže trochu sa lepšie zorientovať v dnešnej brutálnej (dez)informačnej (mediálnej a globálnej) vojne a všímať si hlavne tie podstatné udalosti a umožní lepšie rozoberať ich príčiny, aby sa človek nenechal tak ľahko (z)manipulovať a nepracoval pre cudzie (hlavne krvavé) záujmy, ale pre (mierové) záujmy väčšinovej spoločnosti!!! Teória napomôže lepšie pracovať so svojimi osobnými (defektnými) stereotypmi myslenia, uvažovania a konania, analyzovať ich, odstraňovať ich, prípadne ich korigovať!!! To je asi to najdôležitejšie - neustále prehodnocovať svoje stereotypy správania, názory a podrobovať ich neustálej kritike a korekcii!!! Koncepcia je celkovo o zvyšovaní osobnej miery morálky a chápania sveta/reality!!! Pretože nestačí len vedieť, že kapitalizmus je defektný a sociálne nespravodlivý systém vedúci k vykorisťovaniu človeka človekom a k permanentnému sociálnemu pnutiu (alebo že dnešný finančný systém založený na úroku, prípadne dnešné preteky v konzume, nadspotreba, záplava obchodov čačkami hračkami, davo-elitarizmus... vedú ľudstvo k exitu) a bojovať proti nemu bezhlavo ako idiot bez koncepcie, metodológie a plánu a skončiť s guľkou v hlave, alebo uštvaný väčšinovou spoločnosťou, onálepkovaný ako "fašista" a podobne!!! Dôležité je poznať viac do hĺbky, ktoré atribúty robia kapitalizmus zlým a nespravodlivým, čo zmeniť, s akou alternatívou prísť, akú metódu použiť, alebo v akom poradí (s akou prioritou) vykonávať potrebné úkony na zlepšenie a podobne!!! Na to ale treba poznať aj nejakú teóriu (riadenia)!!! Často sa tvrdí, že správne je bojovať za niečo konkrétne (a vedieť ako) a nie len stále proti niečomu (všeobecnému zlu, čo je ako boj s veternými mlynmi)!!! Takto môžete aj sami meniť svet tým, že naň budete vplývať svojim vlastným správaním, morálkou a mierou chápania!!! Vytvoríte tak svoju vlastnú matricu/formu, prostredníctvom ktorej vznikne egregor (= "bio-pole / duša" davu), ktorý ju bude nabíjať cez emócie davu a šíriť ďalej!!! Najlepšie by bolo, keby spoločnosť v priemere (aj jej riadiace kádre), čo najviac chápala princípom riadenia sociálnych super-systémov a manipulovania más a mohla sa tak vyhnúť riadeniu sociopatov a psychopatov!!! Potom treba ešte pochopiť princíp s-trojenia (princíp MIM), aby ľudia mohli slobodne zhmotňovať v skutočnom a reálnom svete svoje vlastné myšlienky, predstavy a idei a tak budovať lepší a spravodlivejší svet!!! Medzi hlavné priority v budúcnosti bude potrebné zaradiť aj komplexnú zmenu vzdelávacieho systému od malička!!! Čím vyššia miera chápania, tým lepšie!!! Súbežne musí ísť samozrejme aj zvyšovanie miery osobnej (celo-spoločenskej) morálky!!! Človek proste musí používať obe polovice svojho mozgu a nenechať sa riadiť iba materialistickým, racionálnym a vedeckým rozumom, alebo naopak rozmýšľať len v duchovnej rovine, intuitívne, alebo na základe pocitov a intuície!!! Musí to byť kombinácia a rovnováha rozumu, citov, intuície, svedomia (resp. duchovna)!!! Rovnako zdravý konzervativizmus musí byť vyvažovaný zdravým liberalizmom alebo zdravou inovatívnosťou!!! Tieto osvedčené pravidlá/zákonitosti poznali už naši predkovia a zachovali sa napríklad v ľudovej múdrosti!!! Napríklad: zlatá stredná cesta, bojuj za niečo a nie proti niečomu, opatrnosti nie je nikdy dosť, peniaze hýbu svetom, ak chceš poraziť svojho nepriateľa - vychovaj jeho deti a podobne... Väčšina ľudí tieto veci chápala už dávno, len neovládali príslušnú teóriu a preto nevedeli, čo a ako (zmeniť) a tak sa často stali korisťou rôznych sociálnych inžinierov, sociopatov alebo "revolucionárov"!!!


globálny prediktor (gp) disponuje najvyššou - konceptuálnou mocou, keď dokáže identifikovať a pomenovať objektívne, t.j. nezastaviteľné procesy (ako napríklad globalizácia; dnes je v obehu tzv. biblický koncept/projekt globalizácie zotročenia ľudstva v mene jedného boha, skúpením sveta za úrok prostredníctvom judaistov) a podchytiť si ich vypracovaním hlavnej koncepcie riadenia, samozrejme s prihliadnutím na svoje egoistické zámery a ciele (t.j. nezvratné zotročenie ľudstva a ustanovenie svetovej vlády). * http://www.koncepcia.eu/5-foriem-moci * http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie * gp pracuje využívaním tzv. matrično-egregoriálnej "mágie", keď využíva už jestvujúce matrice (fragmenty egregorov; koncepcie v obrazoch vyvolávajúce príslušné mechanizmy "samo"-riadenia spoločnosti) a egregory (kolektívne "duše" davu/ kolektívne podvedomia nachádzajúca sa v tzv. noosfére), na ktoré sú ľudia napojení * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/egregory-biopolia-anjeli.html *, alebo podľa potreby vytvára svoje vlastné matrice a z nich vyplývajúce egregory, keď napríklad potrebuje do davu zaviesť (pre gp) potrebné stereotypy správania, uvažovania, alebo vyvolať v dave (prípadne len v určitej cieľovej skupine - napríklad u ruso-fóbov) pre gp potrebné emócie a potom dav (na základe týchto emócií) ďalej riadiť a usmerňovať pomocou rôznych štruktúrnych a bezštruktúrnych nástrojov a metód. gp riadi hlavne bezštruktúrne (bez vydania priamej direktívy, alebo vopred vytvorenej riadiacej štruktúry/inštitúcie), keď iniciovaním nejakej počiatočnej akcie (napríklad propagácia určitej literatúry - marxov kapitál, úprava úrokovej miery centrálnou bankou...), na základe štatistickej pravdepodobnosti predpovedá (predikuje), ako bude vybratý dav (cieľová skupina) na základe svojich kulturolotických vzorcov správania a uvažovania, prípadne v daných (účelovo) vytvorených podmienkach (mantineloch), reagovať (napríklad aké emócie to v dave vyvolá) na tieto akcie/stimuly. Potom dav ďalej usmerňujú (prípadne korigujú odchýlky vopred prognózovaného vývoja v prípade odchýlenia sa vývoja od požadovaného stavu/cieľa) podľa potrieb pomocou rôznych štruktúrnych nástrojov - napríklad prostredníctvom svojich bližších alebo vzdialenejších riadiacich periférií (ako napríklad nadnárodné banksterské dedičné judaistické klany, mmf, ussa, nato...), prostredníctvom inštitúcií, ovládaných vlád, svojich nohsledov, alebo tiež aj zákonov, peňazí, strachu... Marionety (politické bábky) sú tiež často ovládané nepriamo, keď sa rozhodujú "dobrovoľne" podľa svojej miery morálky a chápania reality alebo prebiehajúcich procesov, tiež na základe štatistickej pravdepodobnosti. Inak, nejde len o ideológie, ale aj o tendencie a objektívne procesy prebiehajúce v spoločnosti, ktoré si dokážu podchytiť, zadusiť, alebo preregulovať podľa potreby a tak ich riadiť, aby pracovali pre ich egoistické ciele (hlavný vektor cieľov). * http://www.koncepcia.eu/6-zakladnych-prostriedkov-komunikacie * Oni nemajú problém použiť aj dobrú ideológiu, ideu, myšlienku alebo filozofiu, a to tak, že ich proste zdeformujú, alebo zvrátia do pravého opaku (radi menia etymológiu slov - pôvodný význam slov) a tak si ich prispôsobia svojim egoistickým cieľom. Ako demokraciu (= vláda ľudu) zmenili na démon-kraciu. Viac - http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html


"Ľavicový" Smer = len formálne skrášľovanie tohto kapitalistického krypto-fašistického systému! Inak, týchto vrcholových politikov, ako je Fico, Matovič, Šulík, Dzurinda, Figeľ, Mečiar... zase netreba moc podceňovať. Väčšinou sú to osoby preverené zednárskymi štruktúrami, respektíve zednárskym sitom, cez ktoré prešli, takže ako takú predstavu o tomto ne-ľudskom systéme a celej tej pyramíde moci, majú. * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html * Veľmi dobre vedia, že politika je len jedno obrovské divadlo, proste totálny vojeb na ovciach, ale tiež si aj veľmi dobre uvedomujú, že s tým sami prd urobia, keďže stoja proti totálnej mafióznej presile (niektorí sú rovno a vedome aj jej súčasťou) a preto sa len snažia čo najlepšie hrať svoje "divadelné" role (ľudových zabávačov) (plávať ako také rybky v mori), ktoré im boli prisúdené vyššími úrovňami mocenskej hierarchie (niekedy doslova hádajú, ako sa zavďačiť skutočným neviditeľným vlastníkom svojich funkcií - na najvyšších úrovniach sa už priame direktívy takmer nevydávajú a všetko sa odohráva anonymne, formou náznakov, symbolických správ a odkazov /ktoré buď adresáti pochopia alebo nie a potom príde varovanie alebo príslušný trest/, a odporúčaní rôznych "poradcov" /napr.: Bútora/), aby neprišli o fajný flek a plat (po vytiahnutí nejakej diskreditujúcej kauzičky zo šuflíčka akoby z čista jasna, ale v pravý čas; alebo narafičení vymysleného deliktu: Galko, Strauss-Kahn...), alebo rovno vo kejhák (JFK, plukovník Kaddáfí, Valko...)! Politik môže niečo urobiť pre svoj národ iba vtedy, ak má za sebou obrovskú podporu skutočne chápajúceho a morálneho voličstva/národa a nie len dobytka, keď rozumie zákonitostiam sociálnych super-systémov, (objektívnym) procesom, ktoré okolo neho prebiehajú a vie ich aj subjektívne riadiť tak, aby to bolo čo najviac prospešné pre celú jeho spoločnosť (národ). To je presne aj prípad Vladimíra Putina, ktorý spĺňa oba tieto predpoklady a ešte k tomu aj realizuje globálnu politiku, čo mu poskytuje určitú formu ochrany pred pučom alebo odstránením.


Globálny prediktor, koncepcia sociálnej bezpečnosti, manipulácia más...
-----------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/globalny-prediktor-koncepcia-socialnej.html