štvrtok 6. augusta 2015

Ako "židia", "kresťania" a "moslimovia" zradili Boha a odmietli Mu uveriť

Korán, kapitola 3.
------------------
62. To je veru príbeh pravdivý. A niet boha okrem Boha. A Boh, On je veru ten mocný, ktorý múdrosťou oplýva.

Korán kresťanov a židov v prvom rade vyzýva k uznaniu a nasledovaniu islamu ako záverečného nebeského posolstva, ktoré bolo ľuďom Bohom zoslané. Pokiaľ by však islamské náboženstvo a jeho zásady nechceli dodržiavať, tak ich vyzýva k dodržaniu základného princípu každého nebeského náboženstva, ktoré bolo doposiaľ Bohom zoslané, a to uznanie a uctievanie Boha jedného jediného, ktorý nesplodil a nebol splodený a ktorému sa nik nevyrovná v žiadnej vlastnosti alebo podobe. Aby bol uctievaný len Boh a aby ľudia k nemu nič a nikoho nepridružovali, aby nepripisovali ľuďom také vlastnosti a schopnosti, ktoré má výlučne Boh ako jediný Stvoriteľ (toto je jasný dôkaz, že Korán a pôvodný Islam odmieta "božích" sprostredkovateľov /cirkevné hierarchie!/ a tlupo-elitárnu /pyramídovú/ otrockú podstatu sveta, ktorá dnes skryte aj zjavne existuje v "kresťanskej, judaistickej a islamskej kultúre/civilizácii"!). Takže Boh najvyšší ponecháva kresťanom i židom slobodnú vôľu, či budú islamské náboženstvo nasledovať, alebo nie. Ak by sa rozhodli ostať na svojom pôvodnom náboženstve, tak ich vyzýva, tak ako vyzýva všetkých ľudí, k trom základným princípom, ktorými sú:

1. Uctievanie jedného jediného Boha, ktorý stvoril všetko existujúce, ktorý nesplodil a nebol splodený a ktorý má moc nad všetkým.

2. Odmietnutie akejkoľvek formy pridružovania k Bohu, ktorá sa prejavuje aj odmietnutím akéhokoľvek tvrdenia o tom, že by niekto alebo niečo malo tú moc, aby pôsobilo ako sprostredkovateľ(!) medzi človekom a Bohom, pretože takýto vzťah človeka so svojím Stvoriteľom má byť priamy a bezprostredný! Jedine poslovia a proroci (Mojžiš, Ježiš a Mohamed) mali v minulosti takúto moc a to sa skončilo posledným a záverečným posolstvom, ktorým bolo posolstvo posla Muhammada a zvestovanie Koránu!

3. Žiaden človek by nemal uctievať iného človeka alebo stvorenie a pripisovať mu nadprirodzené vlastnosti hodné uctievania alebo svätosť!

Tieto tri princípy tvoria základ viery v posolstve islamu a ako nám o tom hovorí Korán, tvorili i základ viery vo všetkých nebeských náboženstvách zoslaných predtým. Viera v Boha znamená obrátiť sa k Bohu a pochopiť Jeho existenciu presne takú, aká v skutočnosti je, bez toho, aby človek k takémuto chápaniu niečo pridával, zasahoval doň alebo ho skresľoval. To bola i podstata a základ všetkých nebeských posolstiev, ktoré Boh najvyšší ľuďom predtým zoslal. Boh nám ale ďalej vo verši 4:136 odkazuje, že čistá viera v Boha, tak ako ju Korán prikazuje je základom všetkého, avšak na to, aby bola viera človeka úplná, musí veriť v Boha, v Jeho anjelov, v Jeho Knihy, ktoré zoslal, v Jeho poslov, ktorých záverom bol posol Muhammad a v to, že nastane Posledný deň, ktorý oznámi začatie udalosti zmŕtvychvstania a súdneho dňa.


Prečo tu uvádzam texty z Koránu a nie napríklad z Nového zákona? Preto, lebo Korán je v tomto smere pravdepodobne menej historicky zdeformovaný, pôvodnejší a podľa mýtu bol prorokovi/poslovi Mohamedovi zoslaný priamo od Boha, kdežto Nový zákon hovorí o Bohu a učení Ježiša Krista (prorok) len sprostredkovane cez apoštolov a ich evanielijá! Dnešná naša západná "kresťanská", buržoázne-liberálna - kapitalisticko-konzumná "civilizácia/kultúra" je absolútne nezlúčiteľná s Božím zámerom a pôvodným odkazom Ježiša Krista! Pokiaľ nedôjde k náprave, tak zhynie! A dobre jej tak! Boh je spravodlivý! To isté sa týka aj "moslimov" (v preklade = absolútne "oddání" Bohu)! Ja som za návrat ku zdravému rozumu, prirodzenosti a Bohu bez cirkevných hierarchií, defektných dogiem, lží a rituálov! Treba sa vrátiť ku hlavnému cieľu - k vybudovaniu Kráľovstva Božieho pre všetkých (ktorí do neho chcú vstúpiť) priamo tu na Zemi, a odhodiť všetky historicky (účelovo) z(de)formované náboženské kulty, ktoré nemajú s pôvodnými vierami a učeniami skoro nič spoločné! Niečo sa dá použiť ako aj z pôvodného učenia Ježiša Krista, tak aj z našej pôvodnej slovanskej kultúry, ktorú máme stále v nejakej miere v sebe.


Na to predsa nepotrebuješ náboženstvo! Na to ti stačí len využívať intuíciu ako 6. zmysel a snažiť sa žiť podľa svojho svedomia (7. zmysel)! Pre osobný dialóg s Bohom a korigovanie svojich životných krokov s Jeho zámerom, nepotrebuješ náboženstvo, ani iného prostredníka, o čom sa píše aj v Koráne! Náboženstvo je len vždy nejaká ideológia, subjektívny výklad pôvodného učenia, rituály, zvyky, dogmy, ktoré (náboženstvo) sa často účelovo formuje/deformuje počas his-tórie, aby slúžilo určitým (skrytým) záujmom. Prečítaj si Korán alebo nejakú nezdeformovanú verziu nového zákona. Je tam kopec dobrých a správnych rád do života! Však v Koráne sa v podstate nepíše nič nové, čo by už neučil JK! V oboch prípadoch ide o vybudovanie Kráľovstva Božieho priamo tu na Zemi pre všetkých ľudí ktorí chcú do neho vstúpiť, pre ľudí, ktorí chcú žiť pod "diktátom" svojho svedomia! Korán je v tomto ohľade pravdepodobne najmenej pokazené Zjavenie z hierarchicky vyšších sfér Vesmíru (dimenzií), odovzdané v obrazoch negramotnému Mohamedovi.


Tieto tvrdenia "kresťanov", že európska výbojná, otrokárska, imperialistická, vykorisťovateľská/parazitická (západ východ) a večne bojujúca "civilizácia/kultúra" vznikla na "kresťanských" "hodnotách", sú zveličené až smiešne. :DD A to nebudem rozoberať tému o tom, ako "kresťanský" mor zo západu zničil a zotročil Slovanov a tají až doteraz ich pravé dejiny (my poznáme len našu his-tóriu - t.j. his-torický mýtus/blud/švindel/podvod!). Mohol by mi už konečne nejaký "kresťan" vysvetliť, že či táto "skvelá" európska "kultúra" vznikla skôr na pseudo-"kresťanských" his-toricky z(de)formovaných defektných pseudo-"hodnotách", alebo na skutočne kresťanských hodnotách (ak za ne považujeme pôvodné, pravdepodobne apoštolmi a novým zákonom skreslené, skutočne koránické/komunistické učenie JK /život pod "diktátom" vlastného svedomia/)? Kde vlastne dnešní "kresťania" berú tú istotu, že to, čo sa píše v biblii je aj pravda? Sú si na 100% istý, že nebola jak sz tak nz, prepisovaná? Môže mi nejaký "kresťan" niečo už konečne povedať o tých údajných "kresťanských" "hodnotách"? Ktoré, že sú to tie "kresťanské" "hodnoty"? :DD Však "kresťania" klamú, pretože oni pokladajú za "kresťanské" "hodnoty" (napríklad: liberalizmus v myslení, vedecký prístup, individualizmus, sloboda, demokracia, sloboda slova...) aj tie, ktoré v podstate s "kresťanstvom" nemajú moc spoločného, ale vlastne prišli až s reformáciami rkc, s osvietenectvom, racionalizmom, liberalizmom a "vďaka" veľkej fran. buržoáznej ("socialistickej") revolúcii. Takže, prečo klamete vy "kresťania"? A o akých "kresťanských" "hodnotách" to stále trepete? :DD Tiež mi nie je jasné, prečo sa "kresťanské" ovečky stále nedokážu vzdať tej svojej psychologickej barličky v podobe rkc fasády, biblie, rituálov, sviatkov a ostatných náboženských blbostí, keď Slováci majú napríklad aj svoju vlastnú ľudovú múdrosť, ktorej pragmatickosť a funkčnosť bola už overená aj v praxi a nie je tak skazená než ten "kresťanský" hnus. Ja som za to, aby sa vyučovala povinne a seriózne už od mlada namiesto etickej výchovy. BTW: Inak, nechápem, čo má ten sio proti ksb, ktorá sa nesnaží byť dogmou, ale práve sama nabáda k používaniu vlastnej hlavy a myslím si, že je v nej aj popis skutočného Boha omnoho viac bližší objektívnej pravde/skutočnosti, než v tej srandovnej knižke na b. To jej (ksb): "Boh je v skutočnosti pohan a komunikuje (vedie dialóg s človekom) s ľuďmi prostredníctvom zmien životných okolnostií (v živote človeka)", to je proste Božie a myslím si, že aj prakticky dokázané! * http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/ako-zidia-krestania-moslimovia-zradili.html


Má-li smysl zabývat se sebevzděláváním? - Miera bezkrvavosti/bezkrizovosti, miera krvavosti - Vynikajúce, stotožňujem sa!!!
------------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-mire-bezkrizovosti-ci-naopak-krvavosti-udalosti/

Ako zachrániť Európu pred terorizmom? - Vytesať do kameňa!!!
---------------------------------------------------
http://www.chelemendik.sk/Ako_zachranit_Europu_pred_terorizmom_864644876.html


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
---------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
--------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/

Srovnání "abrahámských" věroučení
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni

Úlohu štvrtej ríše zohrá "Veľký kalifát"!!!
-------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/03/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html

K výročiu projektu Breivik (22.7.2011) - neokoni, imigranti, islamský svetový kalifát, globálni prediktor, ussa...
--------------------------------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/k-vyrociu-projektu-breivik-22-7-2011/


Boh
----
Hierarchicky Najvyššie Riadenie Vesmíru - to dostalo v relígiach názov Boh (vôbec si ho netreba stotožniť s akýmkoľvek obrazom, či nebodaj "svätým" písmom vykresleným bohom jednotlivých náboženských kultov - Boh nemá obraz, ide o Nadmiernu Realitu, či Mieru Mier, či Absolut Logos...:)) )

HNR hovorí s každým osobne, nie sprostredkovane cez hierarchické štruktúry (kňazov, guru, profesorov, či iné tzv.autority), ale prostredníctvom zmien v životných okolnostiach. Kladné zmeny znamenajú vo všeobecnosti zlepšujúcu sa mieru chápania (a morálky) a postoj danej osoby k životu.

Boh, Vis Maior, HNR - Hierachicky nejvyšší řízení (intelekt)
------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=wtyeTVqkgBg

HNR, Boh, nábozenstvo
---------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/hnr-boh-nabozenstvo/


Preklad čistého Koránu do slovenčiny bez vysvetliviek
-----------------------------------------------------
http://www.koran.sk/Koran%202014.pdf

Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami
--------------------------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf


Ateizmus
--------
Ateismus způsobuje úplně stejné škody ve společnosti jako překroucená víra.

Ateismus idealistický
---------------------
Formální uznání existence Boha ve slovech, ve spojení se záměnou představ o skutečném Bohu, jediném pro všechny živé na Zemi. Tvůrci, který je, tou či onou mystifikací, falzifikátem vymyšleným pozemskými silami, bohem, který není ve skutečnosti. Daný jev je charakteristický pro pozemské církevní hierarchie, blokující svým pseudo prostřednictvím reálné možnosti přímého spojení člověka s Bohem, který je.

Ateismus materialistický
------------------------
Kompletní odmítnutí představ o bytí Boha. Kvůli svému, pro mnohé očividnému, selhání, využívá na svou obranu stejně mylné představy idealistického ateismu. Každý člověk se rodí věřícím Bohu, a proto z dvou stejně falešných alternativ je nakloněn víře v církve. Ochrana církevních hierarchií představiteli materialistického ateismu probíhá z jejich strany nevědomky.


Koránický islam!!!
-----------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/koranicky-islam.html