štvrtok 30. júna 2016

Národný socializmus...

Problém všetkých týchto zástancov stavovského štátu a národného socializmu (a samozrejme aj zástancov iných absolútne platných ideológií/filozofií) je v tom, že oni sú väčšinou len zajatcami svojho vlastného ideologického rámca, ktorého sú súčasťou; na ktorý sú myšlienkovo napojení!
Ich najväčším nedostatkom, ktorý im bráni v seba-rozvoji je ich dogmatizmus, absolútne, definitívne uvažovanie a nekonečná dôvera v literatúru a informácie, ktoré si niekde prečítajú! Len málokto z nich si dokáže pripustiť nejaký prirodzený vývoj/dynamiku (normálny človek si uvedomuje, že nič nie je stále/statické, samozrejme len objektívne Božie Zákony a parametre, ktoré zadefinoval sám Tvorca, v rámci ktorých sa všetko /regresívne alebo progresívne/ vyvíja, plynie alebo mení!) vo vnútri ideológie/filozofie, ktorú vyznávajú, "V" ktorú veria a o nejakom nahradení v budúcnosti (ešte) lepšou/vhodnejšou ideológiou/filozofiou (systémom) ani nehovoriac (súčasné štáty ani národy alebo kultúry tu neboli odjakživa a niektoré tradičné štáty, národy a kultúry možno v budúcnosti prirodzene zaniknú, ako sa aj tak objavili a sformujú sa iné, možno väčšie bloky, kvalitatívne lepšie, ľudskejšie kultúry, ktoré budú pravdivejšie, čo sa týka Božieho Zámeru a Jeho Zákonov, kto vie - však tak to bolo aj v minulosti, keď sa objavil Ježiš a jeho filozofia života, z ktorej čerpala súčasná západná civilizácia, alebo o čosi neskôr, keď z Mohamedovho učenia vzišla Arabská ríša /a jej zlatý vek Islamu/, ktorá bola v tej dobe rozhodne pravdivejšia než vtedajšie politické útvary na západe stojace vtedy už na /účelovo "elitami"/ zdeformovanej pseudo-kresťanskej ideológii)! V takýchto úrovniach už proste nie sú vôbec schopní uvažovať! S týmto napríklad ruská KSB/DVTR nemá problém a odmieta dogmatizmus a absolútnu platnosť svojich tvrdení aj v rámci seba samej, kde pripúšťa buď vývoj, alebo úplné nahradenie ešte lepšou teóriou/metodológiou poznania objektívnej pravdy!!! Toto ju dnes robí originálnou a odlišnou od všetkých ostatných teórií, filozofií, ideológií alebo konceptov/koncepcií (života)! Ďalším problémom u týchto ľudí, ako som si zo svojej skúsenosti všimol, je ich viac-menej plytká úroveň chápania niektorých historických etáp ľudstva, udalostí, procesov... (napr. u niektorých prehnané vychvaľovanie politiky nacistického Nemecka alebo ich obľúbeného fírera Hitlera a podobne, slepota k takým faktom, ktoré minimálne podmývajú ich videnie sveta alebo sveto-názor), respektíve ich subjektívny, nepresný až zavádzajúci výklad! Ďalej pojmová zmätenosť (napr. poznajú len nejaké často účelové výklady pojmu komunizmu, ale nie jeho podstatu, atď.)! Tiež by chceli pomaly absolútne zabudovať prírodné zákony do ľudského spoločenstva (napr.: slabý jedinec neprežije a život je večný boj...) a nielen sa nimi nechať zdravo inšpirovať, pričom zabúdajú na jeden zásadný rozdiel, a síce že ľudia nie sú zvieratá, ale unikátne bytosti, ktoré Tvorca obdaroval rozumom/inteligenciou, slobodnou vôľou, svedomím a morálkou! Najdôležitejšie preto je, aby sa ľudia postupne snažili dosiahnuť skutočne Ľudský stav svojej štruktúry psychiky (aby takáto vo svete prevládala) a tak postupne vybudovali skutočne Ľudskú kultúru/spoločnosť (= skutočný komunizmus = "Kráľovstvo Božie" na Zemi, ktorého podstatou je "diktát" svedomia - všetko ostatné v komunizme je následkom jednoty svedomí jednotlivcov, a teda aj typ politického systému - tú Marxovu poučku: "každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb", treba chápať len ako jeho subjektívny výklad objektívneho komunistického ideálu v rámci jeho vlastnej miery chápania reality a jeho vlastnej miery morálky - hoci ten jeho názor má rozhodne niečo do seba)! Sociálne systémy ako prostriedok/nástroj/pomôcka majú tomuto cieľu len napomôcť a nemožno ich brať absolútne platne, dogmaticky a ako definitívne, na veky-vekúce, pretože sa len majú meniť a prispôsobovať aktuálnej priemernej úrovni chápania a morálky obyvateľstva, jeho potrebám alebo očakávaniam od života, ktoré sa učí a zdokonaľuje po celý život, respektíve z generácie na generáciu!