štvrtok 23. júna 2016

Moje úvahy o svedomí

Temperament (živosť)
--------------------
Temperamentové vlastnosti jsou závislé na typu vyšší nervové činnosti a jsou tedy vrozené (dědičnost se zatím jednoznačně nepotvrdila).
Slovo temperament pochádza z latinského slova tempere, čo značí zmiešať, vo význame vytvárať určité pomery. Ak hovoríme o temperamente ľudí, myslíme predovšetkým na dynamickú stránku, to znamená že prihliadame na impulzivitu a rýchlosť, s ktorou prejavujú napr. svoje záľuby, záujmy a správanie vôbec. V tomto zmysle hovoríme o ľuďoch, že sú veľmi alebo málo temperamentní. Temperament je vrodený, ovláda našu citovú aj pocitovú stránku, rozhoduje o našej reakcii na určité podnety. Riadi naše tempo nielen duševné, ale aj pohybové. Temperamentové vlastnosti nemôžeme sami na sebe celkom objektívne vidieť, sledujeme ich skôr na druhých ľudoch. Tiež ovplyvniť ho príliš nemôžeme, predovšetkým v stresových či krízových situáciách sa prejavuje naplno.


Charakter
---------
Povaha

Súhrn psychických vlastností vytvárajúcich osobnosť; ktoré utvárajú osobnosť a sú základom jej konania

Charakterové vlastnosti člověka se vyvíjejí až během jeho života a projevují se ve vztazích k důležitým životním skutečnostem - ve vztahu k lidem a společnosti, k práci, k sobě, k životním překážkám a obtížím, k přírodě. Charakterové vlastnosti člověka jsou tak ovlivněny především výchovou s ohledem na morální požadavky společnosti. To, co je chápáno jako morální ve společnosti jedné, nemusí být chápáno stejně jinou společností. Požadavky na "žádoucí" charakterové vlastnosti jedince se tak mohou lišit v různých kulturách, ale i v rámci jedné kultury v závislosti na tom, jaká skupina lidí jedince bezprostředně obklopuje a co je v ní zvykem.

V psychológii má pojem charakter svoj špecifický význam. Slovo charakter v preklade z gréčtiny znamená "črtu", "príznak", "znak", "zvláštnosť", teda niečo výrazne vytvoreného, čím je jedinec nápadný. Jednou z najstarších prác týkajúcich sa charakteru je bezpodmienečne práca Charaktery Aristotelovho žiaka Theofrasta, analyzujúca rôzne charakterové vlastnosti. Existujú charakterové vlastnosti, ako napr. vytrvalosť, presnosť, ktoré sú eticky neutrálne. Jadrom charakteru je nepochybne osobná morálka. Pojem charakter vyjadruje isté hodnotenie človeka.


Morálka/etika
-------------
Sústava/systém noriem (ustálené pravidlo, zvyk) správania sa človeka v spoločnosti


Svedomie
--------
Vedomie alebo pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy z hľadiska mravných/morálnych zásad

Vedomie alebo pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy, ktoré je podmienené stupňom reálnej (nepredstieranej) morálky človeka?

Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.

Svedomie – to je Boží hlas v nás. Tento hlas môže byť však zdeformovaný. „Poslucháč“ môže tento Boží hlas zle prijímať, môže ho v sebe deformovať.

Svedomie sa definuje ako „vnútorný úsudok o mravnosti konkrétneho skutku“. Obrazne sa o ňom hovorí ako o „Božom hlase v srdci človeka“. Naše dobré skutky schvaľuje, za zlé nás naopak obviňuje. Tento hlas sa nikdy nedá úplne umlčať. Môžeme ho načas prekričať, omámiť, môžeme racionalizovať svoje konanie, z ktorého nás obžalúva; ale jeho pamäť, ktorá zaznamenáva naše dobré i zlé skutky, nakoniec prehovorí. Vynikajúcim príkladom hlasu svedomia je literárna postava Razkoľnikova. Nech sa akokoľvek snaží nahradiť Bohom doňho vložený mravný zákon zákonom, ktorý si stanovil on sám, nedarí sa mu uniknúť jeho pálčivému volaniu. Svedomie, ako mravný zákon vložený Bohom do nás, je prvou a základnou normou mravnosti. Písané zákony sú všeobecné, ich vyjadrenia sú prevažne abstraktné.


Z jednej diskusie na internete
-------------------------
Inak, keby si študoval KSB, snažil sa čo najobjektívnejšie popisovať a chápať objektívnu realitu/pravdu, a nielen permanentne trepal tie svoje agresívne ničím nepodložené dojmy a pocity, tak by si vedel, že svedomie (netreba si ho pliesť s morálkou/etikou) svedomie má každý človek rovnaké (ako čuch, chuť, zrak... - je to vlastne 7. zmysel, 6. intuícia a ostatných 5 predstavujú základné zmysly človeka ako: sluch, hmat...) a nededí sa (teraz neberiem v úvahu to malé percento rodených psychopatov, u ktorých svedomie nemusí poriadne/správne fungovať, respektíve ho dokážu lepšie potláčať v dôsledku rôzneho vrodeného poškodenia ich psychiky), ale ho od narodenia každému človekovi "dáva" Boh! Je to vlastne prostriedok (priama cesta) na vedenie dialógu s Ním! Prostredím, kultúrou a výchovou sa len potláča (tu nehovoríš nič nové, lebo to chápe snáď každý, tak sa nerob chytrým)! A my práve mu môže všemožne potláčať alebo deformovať a preto my ľudia musíme postupne odstraňovať tieto rôzne rušivé elementy ("rušičky), ktoré tu zámerne niekto nainštaloval, aby slúžili jeho egoistickým záujmom! Lebo obrazne povedané: len prikrývaním hovien na chodníku, priamo: riešením len následkov a nie podstaty problémov a ich príčin sa budeme neustále len zmietať v permanentnom (krypto)fašistickom infernálnom začarovanom kruhu! My sa práve musíme z tohto kruhu vymaniť! A to pôjde iba zvyšovaním si miery svojho osobného chápania (sveta, reality) a miery morálky! Je to samozrejme ťažká a dlhá cesta! Na pochopenie tohto celého je ale treba vyššiu úroveň chápania a morálky (vymaniť sa z určitých egregorov a defektných vzorcov uvažovania)! Na to žiaľ ešte stále drvivá väčšina ovečiek na Slovensku ani celkovo vo svete nemá!

Svedomie je skutočne priama cesta k Bohu, respektíve nástroj na korekciu konania človeka, aby mohol harmonicky žiť v rámci Božieho Zámeru, ktorý Boh s daným človekom má! Ten domorodca je práve jasným príkladom toho, že mu svedomie blokuje a potláča "rušička" v podobe jeho amorálnej a zvrátenej zvieracej "kultúry", kde vyrástol a žije (podobne je to u našej "kultúry")! Samozrejme, že typ kultúry môže rôzne degenerovať aj priamo genetický kód daného jedinca, ale nemyslím si, že to má priamo vplyv na svedomie ako také, to je od narodenia funkčné (ľudia sa rodia dobrí, nehľadiac na vrodené alebo dedičné psychické onemocnenia u pár jedincov - samozrejme platí priama úmera: čím je kultúra, v ktorej človek žije viac morálne zvrátená, tým viac rôzne duševne postihnutých jedincov sa v nej rodí)! Tu je zbytočné ďalej pokračovať v diskusii, lebo sa z tvojej strany jedná o naprosté nechápanie vecí a podsúvanie vlastných, ničím nepodložených dojmov! Inak, nevedel som, že si až taký "odborník" na genetiku a svedomie! :DD To je snáď na nobelovku, čo si tu vypotil ty komediant! Neprestávaš ma svojimi plytkými anál-ýzami rozosmievať! :DD

Svedomie si treba predstaviť ako nejaký "detektor/anténu" a ne-ľudskú kultúru ako "rušičku", ktorá ho počas života človeka rôznym spôsobom blokuje, potláča, alebo deformuje, proste mu znemožňuje poriadne fungovať! To som tvrdil už od začiatku! Problém u teba je v tom, že ty si myslíš, že každý človek má od narodenia svedomie v inej kvalite, čo je samozrejme blbosť (každý človek vie chodiť alebo dýchať, má hmat, čuch... +- približne rovnako a podobne je to aj so svedomím - morálku/etiku si treba samozrejme cibriť po celý život, svedomie len počúvať)! To, že sa rodí určité malé percento ľudí s rôzne poškodenou psychikou, som tiež už napísal a v tomto som ti neodporoval! My sa tu ale predsa bavíme o normálnej drvivej väčšine a nie o nejakých malých extrémnych prípadoch! Však zapni mozog! Čo som však ešte zdôraznil je to, že ľudia sa normálne rodia dobrí (nehľadiac na to malé percento, ktoré je podmienené morálnym stupňom/zdravím danej kultúry) a nie ako hriešni, jak to tvrdí biblia, RKC a pseudo-kresťanstvo! To znamená, že každý (nehľadiac na to malé percento rodených psychopatov - už si pripadám jak v škôlke, keď niečo vysvetľuješ malému sprostému nič nechápajúcemu decku! :DD) môže svojím vlastným snažením bez prostredníkov dospieť v skutočného Človeka, čo sa vlastne snažil povedať ostatným ľuďom aj Issá (hoci v praxi je to o čosi viac komplikovanejšie, totiž v niektorých silne zvrátených "kultúrach" to asi ani nie je možné, respektíve sa to musí výchovou stihnúť do určitého veku decka)!

Samozrejme, že ľudia aj rasy sa medzi sebou líšia jak fyzicky tak aj po duševnej stránke, ale to na svedomie ako také nemá absolútne žiaden vplyv! Svedomie dostáva každý človek rovnaké, priamo od Boha! Je to analogické nohe, ruke, srdcu, schopnosti kráčať alebo dýchať, sluchu, hmatu...! Proste každý človek (nehľadiac na rôznych rodených "defektov", kde ich počet je len indikátorom miery zdravia/morálky v danej spoločnosti) vie (približne) rovnako dýchať aj kráčať alebo disponovať sluchom, dostatočne dobre na to, aby mohol normálne žiť, t.j napĺňať svoj genetický potenciál a plávať v koryte Zámeru Jeho! Záleží len na ňom samom! Každému človekovi Boh umožnil stať sa skutočným Človekom, inak by to nemalo žiadny zmysel! A toto sa ti tu snažím po celý čas vysvetliť! Ale ty si len dogmatik chytený vo svojich defektných slučkách chápania a uvažovania! Zrejme to máš vrodené, alebo geneticky/dedične podmienené! :DD

Inak, poprosil by som ťa o nejakú objektívnu štúdiu ohľadne vplyvu dedičnosti a vrodenosti na (ne)kvalitu svedomia u jednotlivcov, samozrejme nehľadiac na nejaké bežne a v malej miere vyskytujúce sa vrodené psychické poruchy, lebo to vypadá, že si nejaká kapacita do genetiky! :DD