utorok 2. mája 2017

Dualizmus/dualita, čierno-biele chápanie sveta, dobro vs. zlo, a večný boj protikladov

Príroda ani Vesmír skutočne nepotrebujú nejaké dva protichodné póly/protiklady/princípy (Boh vs. Satan, dobro vs. zlo, ...) v zmysle ich večného boja medzi nimi, aby sa mohli rozvíjať.
Dokonca ich nepotrebujú ani samotní ľudia, napr. prítomnosť permanentného "boom/boost and bust (depresia)" cyklu v ekonomike/hospodárstve, resp. hospodárskeho cyklu; striedanie ľavice a pravice, vojny a mieru, radosti a zármutku, ...

Hociktorý ľubovoľný systém v Prírode, je Tvorcom objektívne prednastavený tak, aby sa v prvom rade snažil dosiahnuť svoje predurčené optimum (rovnováhu), čo máme možnosť pozorovať aj v praxi (a prax je u človeka hlavným, možno jediným kritériom objektívnej pravdivosti).
Iba človek má Bohom danú slobodnú vôľu, a preto si môže vybrať, ktorým smerom pôjde, či cestou rozvoja (napr. či bude žiť v harmónii/rovnováhe s okolitým prostredím) alebo cestou (postupnej alebo rýchlej) degradácie, až po vyhynutie svojho druhu.

Aj keď v prírode objektívne existujú protiklady (žena a muž, predátor a korisť a pod.) a (kmitavé) cykly/procesy, napr. striedanie dňa a noci, alebo zrodenie a zánik (napr. v živočíšnej ríši musí zvyčajne niečo umrieť/zaniknúť, aby mohlo niečo iné prežiť/vzniknúť, napr. korisť alebo strom), ale nie v zmysle boja medzi nimi.

Veď predsa aj napr. taký lev v skutočnosti nebojuje s antilopou v zmysle úplne ju zlikvidovať ako živočíšny druh, ako svojho konkurenta (to sa takto chybne javí iba človeku) (lev naopak antilopu potrebuje k svojmu životu, a ona zase jeho, aby nedegradovala, a mohla tak dosiahnuť svoj optimálny stav - avšak ľudia nepotrebujú otrokárov - svoj protiklad, aby nedegradovali, naopak oni sa veľkou mierou pričiňujú o to, aby ľudstvo ako celok degradovalo a nerozvíjalo sa v pozitívnom význame!), ale navzájom vytvárajú +- rovnovážny, obojstranne výhodný systém bytia (naopak otrokári medzi ľuďmi túto rovnováhu narúšajú, pretože davo-"elitárna" otrocká spoločnosť je objektívne dlhodobo neudržateľná, a nie je pre ľudí prirodzená).

A predsa by mohol niekto namietať tým, že aj v živočíšnej ríši (napr. medzi svorkou vlkov alebo levov) panuje určité hierarchické usporiadanie, vzájomná konkurencia a akýsi druh dualizmu (napr. prítomnosť dominantného alfa samca vo vlčej svorke a ostatných vo vzťahu k nemu podradených členov svorky),
lenže za 1. človek nie je zviera (disponuje zložitejšou štruktúrou psychiky, umožňujúcou mu vytvoriť Ľudský typ organizácie spoločnosti), a za 2. v prípade vlčej svorky sa nejedná o dualizmus v zmysle boja protikladov, ale naopak o účelnú usporiadanosť celku s tendenciou vytvoriť optimálne/rovnovážne fungujúci systém existencie, ktorý by zabezpečil prežitie daného celku v biosfére.

Takže ľudia sa už musia konečne zbaviť tohto, do nich zámerne nahratého defektného programu,
t.j. musia prestať rozmýšľať podľa defektnej biblickej schémy (resp. východných/védických schém, i keď tu existuje viacero rôznych výkladov),
že všetko je "buď čierne alebo biele", resp. "buď to spravím čierne alebo biele", a nič medzi tým neexistuje,
ale musia už konečne začať rozmýšľať v tvorivom štýle, napr.:

"teraz to spravím oranžové, lebo som dospel k subjektívnemu názoru, že je to momentálne najoptimálnejšie; ale zajtra zase modré, ak zistím, že to bude takto adekvátnejšie" - teda podľa aktuálnej potreby.


Keď sme už pri "zle" a "dobre", tak tie v skutočnosti - v objektívnej realite neexistujú, existuje len množstvo rôznych odchýlok/odklonov (v rámci tzv. Matrice všetkých možných stavov Vesmíru "predprogramovanej" Tvorcom) od optima predurčeného HNVR (Hierarchicky Najvyšším Všeobjímajúcim Riadením).
Odchýlka/odklon od optima je prirodzená sila, ktorá do určitej miery zabezpečuje rozvoj Vesmíru (a je vlastne oným mýtickým "Satanom" - "satanizmus" je presnejšie vedomý/nevedomý odklon človeka od Zámeru Tvorcu, resp. jeho vedomá/nevedomá činnosť idúca proti tomuto cieľu / Zámeru HNVR; dal by sa zadefinovať aj ako posadnutosť človeka nejakou defektnou myšlienkou, názorom a pod.).
Táto sila je plne pod kontrolou Boha, je Ním predurčená/"predprogramovaná", a slúži len ako prostriedok/nástroj, ale nie je protikladom alebo rovnocenným súperom Boha (ani si nemyslím, že sa vzájomne dopĺňajú v zmysle Jing-Jang, pretože Boh je Najvyššia inštancia riadenia, ktorá nepotrebuje byť dopĺňaná svojim výtvorom).

Hlavným cieľom je vo všeobecnosti dosiahnutie optimálneho/rovnovážneho stavu daného systému (aj človek je určitý systém) v aktuálnych podmienkach.
Človek môže byť objektívne spokojný iba vtedy, keď sa nenachádza v optimálnom/rovnovážnom stave len on sám, ale aj celé okolie, v ktorom žije až po celý svet, vrátane ostatných ľudí, a keď nie sú u neho a v okolí, v ktorom žije, prítomné moc veľké výkyvy.

Čo sa týka dobra a zla, tak sa jedná iba o pomocné, človekom vytvorené subjektívne filozoficko-morálne/mravné kategórie, slúžiace mu k dosiahnutiu menšieho či väčšieho optima, resp. rovnovážneho/harmonického stavu, a k zabezpečeniu jeho normálneho, t.j. ne-degradačného vývoja.
Tu treba ešte dodať, že napr. podľa Koránu, človek na základe jeho reálnej (t.j. nepredstieranej) morálky/zbožnosti (od ktorých závisí aj úroveň chápania človeka) získava tzv. rozlíšenie/spásu (furkan - arabsky), čo je vlastne metodológia spracovania informácií, resp. jednoducho povedané: rozlíšenie človekovi umožňuje odlíšiť podstatnú informáciu od nepodstatnej.

Osobne si myslím, že existuje objektívny ideál (optimum), pravdovernosť (= objektívna norma pre spravodlivosť) a ideálna norma mravnosti/etiky, resp. ľudovo (v ľudskej reči) povedané "dobro" (avšak nie v antagonistickom zmysle dualistickej filozofie večne bojujúcich protikladov, napr.: Boh vs. Satan a pod.), Zhora predurčené Tvorcom pre každú situáciu vo Vesmíre.
A akýkoľvek odklon od tohto ideálu by sme potom mohli nazvať zjednodušene, ale nepresne, "zlom".

Ak sa zameriame na pojem "optimum/rovnováha", tak ide o objektívne existujúcu veličinu (viď napr. existencia Vesmíru, vzťah predátor vs. korisť a pod. - bez rovnováhy/harmónie by existencia týchto systémov objektívne nebola možná), ktorú ale človek vo vzťahu k svojmu bytiu, resp. bytiu celého ľudstva ako takého, nedokáže objektívne a exaktne zadefinovať, a odmerať, len subjektívne/približne určiť - pomôcť si môže opäť inšpirovaním sa v Prírode, jej pozorovaním.

Toto je aj hlavným/prvoradým zmyslom existencie človeka, nakoľko bez splnenia tejto prioritnej podmienky dosiahnutia optima/rovnováhy, sa ľudstvo nedokáže dlhodobo udržať v biosfére Zeme, a zákonite/logicky bude degradovať rôznym spôsobom a rôzne rýchlo, až po exitus živočíšneho druhu Homo Sapiens Sapiens.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/povedz-mi-zrkadielko-co-je-to-mravnost/

Žiadne komentáre: