pondelok 9. októbra 2017

Znalosti znamenajú moc

GP (globálny prediktor) riadi svet a jednotlivé štáty a ľudí v ňom predovšetkým "bez-štruktúrne" (nepriamo), keď napr. vytvára alebo podporuje pre neho výhodné lokálne alebo globálne podmienky a na základe prevládajúcich sociologicko-kultúrnych stereotypov v rámci daných národov dopredu pomocou matematickej a štatistickej pravdepodobnosti predikuje (predvída/predpovedá), ako sa následne niektoré veci vyvinú, ako sa ľudia budú v týchto nových a špecifických podmienkach správať, alebo aké procesy a tendencie sa v spoločnosti, prípadne vo svete rozvinú, alebo budú prevládať/dominovať, pričom sa snaží na to vopred pripraviť a subjektívne si podchytiť a riadiť dominantné/určujúce procesy a tendencie v spoločnosti alebo vo svete pomocou rôznych metód, a to s ohľadom na vlastné tajné egoistické ciele.
Dnes majú vo vzťahu k západnej pseudo-kresťanskej a buržoázne-liberálnej civilizácii vypracovaných viacero scenárov, ktoré môžu mať navyše niekoľko vyústení (napr. tzv. scenár európskeho kalifátu, ktorého realizáciu sa dnes GP snaží pribrzdiť, a ktorý sa môže skončiť buď likvidáciou pôvodných národných kultúr hlavne západnej Európy, alebo opačne nastolením moderného fašizmu nacionalistického typu 21. storočia).

Keď si predošlé informácie a poznatky premietneme do našich končín, tak už pred vypuknutím, v zákulisí vopred pripravenej tzv. migračnej krízy, ktorá zasiahla Európu, bolo nad Slnko jasné, že v určitej časti slovenskej spoločnosti vznikne dopyt po nacionalistických politických stranách a alternatívnych informačných zdrojoch, a preto sa globalisti (presnejšie vzdialenejšie riadiace a výkonné periférie GP na Slovensku) na túto situáciu dopredu patrične pripravili a vytvorenie takých štruktúr typu ĽSNS, HS a pod. buď sami šikovne iniciovali (stáli v pozadí ich vzniku), alebo tieto politické strany a "alternatívne" mienko-tvorné meeediá vznikli akoby prirodzene, avšak v rámci tých lokálnych a globálnych podmienok, ktoré globalisti (alebo ich určité riadiace a výkonné periférie ako napr. regionálna/štátna "elita" USA) vopred sami vytvorili.
Globalisti následne nemajú problém si takéto programovo-adaptívne moduly (= politické strany) alebo politické štruktúry (ako je napr. ĽSNS) podchytiť pomocou rôznych prostriedkov a metód riadenia, ako príslušnej "faktológie" a ideológie (ktoré vyplývajú z danej koncepcie riadenia spoločnosti alebo sveta - dnes vo svete dominuje tzv. biblická davo-"elitárna" koncepcia alebo projekt globalizácie zotročenia človeka hlavne na úrovni jeho podvedomia), potom finančne, meeediálne alebo kádrovo (rôznymi "pastiermi" stáda, agentmi, "poradcami" alebo úprimnými užitočnými idiotmi), vzhľadom k tomu, že disponujú prakticky neobmedzenými možnosťami, zdrojmi a prostriedkami, ako riadiť "lúzu" / ľudský "dobytok".

Oni v podstate dajú ovciam vždy iba to, čo tie samé chcú s ohľadom na aktuálne panujúcu situáciu, avšak navyše i s nejakými ukrytými "mínami" do budúcna, ktoré vždy pracujú pre tajné egoistické ciele globálneho zákulisia.
Napr.: pseudo-kresťanstvo, (pseudo)liberalizmus (v podstate ide o liberalizmus dovedený do extrému - do fašizmu, keď sa nehľadá objektívna pravda, ale "tisíc" subjektívnych pseudo-právd!), pseudo-komunizmus, davo-kraciu, 1. SR alebo dnes ĽSNS (ktorá v zásade nevybočuje z rámca tzv. biblickej davo-"elitárnej" sociologickej koncepcie zotročenia človeka hlavne na úrovni jeho podvedomia).
Alebo im dajú na výber nejakú lož, prípadne jednu z dvoch lží (pravica vs. ľavica, ateizmus vs. náboženstvo a pod.)

Bohužiaľ, máloktorý bežný človiečik dokáže uvažovať na takejto najvyššej - tzv. konceptuálnej (metodologickej) úrovni chápania vecí, t.j. na úrovni koncepcií a metodológií riadenia sociálnych super-systémov, na úrovni chápania v nich panujúcich objektívnych zákonitostí, momentálnych pomerov a pôsobiacich objektívnych faktorov, a na úrovni riadenia lokálnych a globálnych procesov.
Väčšina oviec sa riadi zabehnutými sociologicko-kultúrnymi stereotypmi (obvykle defektnými vzorcami uvažovania, zvykmi, rituálmi, dogmami, náboženstvami, ideológiami a pod.), "autoRiťami" / "pastiermi" alebo meeediami.

Preto je nutné, aby si ľudia neustále zvyšovali svoju osobnú mieru chápania (a tiež i morálky, od ktorej závisí chápanie jedinca), čo je jediná cesta ku skutočnej zmene spoločnosti na Slovensku a sveta k lepšiemu.

A dnes sú najobjektívnejšie, najucelenejšie a najpodstatnejšie informácie a znalosti o globálnej politike, riadení a zákonitostiach sociálnych super-systémov zhrnuté iba v jedinom informačnom zdroji na svete, a to v KSB a DVTR:

http://leva-net.webnode.cz/

http://www.vodaksb.eu/diskuse/

https://www.youtube.com/watch?v=02LJy-BhkxA

http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html