nedeľa 12. augusta 2018

Dnešná západná spoločnosť je rozhodne viac kapitalistická než socialistická

Reálny (historicky sformovaný) kapitalizmus tu samozrejme je, hoci nie ideálneho/utopistického laissez-faire typu s absolútne voľným trhom, ktorý by naopak zakrátko spôsobil práve deformáciu slobodného trhu vznikom monopolov a kartelových dohôd, a natrvalo zabetónoval vzniknutý stav.

Liberálni politruci takisto oblbujú ľudí aj tým, že podľa nich je plánovaná ekonomika najväčším hriechom, čo je samozrejme do neba volajúca hlúposť, pretože za normálnych okolností každý normálny štát musí mať vypracovaný príslušný strategický plán aj s jeho cieľmi, ktoré chce dosiahnuť a tieto ciele resp. niektoré z nich potom môžu byť realizované aj v rámci rozumne a zdravo nastaveného súkromného resp. zmiešaného trhu.

Ďalšie smerovanie ľudstva podľa dogiem liberálneho kapitalizmu bude objektívne znamenať zánik živočíšneho druhu Homo Sapiens v biosfére planéty Zem, pretože súčasný konzumný typ kapitalizmu poháňaný honbou za nekonečnými ziskmi objektívne spôsobuje fundamentálne problémy v celosvetovom rozsahu/meradle, pričom nedisponuje žiadnymi v praxi fungujúcimi prostriedkami na ich riešenie.

Podobne ako v prípade kapitalizmu, zatiaľ na svete existoval iba tzv. reálny socializmus, ale určite nie ideálny/utopistický, pričom komunistický ideál (podľa výkladu Marxa: "Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb."; podľa iného výkladu je komunizmus spoločnosťou svedomia, resp. spoločnosť, kde sa ľudia plne riadia svojim svedomím - teda nejde o ideológiu ale o ideál preddefinovaný "Zhora", ku ktorému by sa malo ľudstvo POSTUPNE približovať) zatiaľ ešte dosiahnutý nikde nebol, no ja si myslím, že je v silách ľudstva tento stav dosiahnuť.

Mimochodom, ak má byť trh ako tak férový, spravodlivý a dlhodobo udržateľný, tak zákonite musí byť podriadený férovým a spravodlivým pravidlám, ktoré platia pre všetkých, a tiež hlavnému celo-spoločenskému plánu, ktorého cieľom je dosiahnuť súlad človeka s prírodou, dôstojný život pre každého člena spoločnosti - teda sociálny zmier, a jeho úplný fyzický a duševný rozvoj (v zmysle mravnosti, chápania a naplnenia vrodeného potenciálu).
V ideológii liberálneho kapitalizmu (resp. v buržoázne-liberálnej ideológii) objektívne prevládajú opačné tendencie, o čom nás už dávno presvedčila prax.

Takže, čo sa týka dneška, tak súčasná spoločnosť na západe je rozhodne viac kapitalistická než socialistická.
To, že sú v nej prítomné nejaké sociálnejšie prvky (z dôvodu, aby kapitalizmus vôbec mohol dlhodobejšie fungovať a ľudia sa prirodzene nebúrili - rozumej, aby veľko-kapitalisti mohli dlhodobo stabilne a beztrestne v rámci účelovej legislatívy vykorisťovať ľudí a parazitovať na ich práci), ešte neznamená, že môžeme hovoriť o nejakom socializme - to ani náhodou!
Svet nie je čierno-biely a takýmto neadekvátnym extrémnym spôsobom uvažujú iba extrémisti a hlupáci!


Kapitalizmus
---------
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus

http://www.cepta.sk/index.php/sk/duchovny-rozvoj/univerzita-zivota-mimograntmenu-317/spolonost-mimograntmenu-320/221-kapitalizmus-a-socializmus-pyramida-a-kruh

http://hladanie.wz.cz/skola/kapsoc2.htm


Pozor na trockistov/marxistov + vysvetlenie pojmov (komunizmus, socializmus, marxizmus, boľševizmus, boľševici, trockizmus, trockisti)
--------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html


Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec) a fašizmus obecne?
-----------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/10/co-je-to-neoliberalny-fasizmus-druh.html